Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Verhuur Photobooth en/of LED letters

Definities
a. "Verhuurder": Zoeten Decoratie gevestigd te Apeldoorn, Sambastraat 20, 7323SV.
b. "Huurder": De persoon, organisatie of entiteit die de photobooth huurt van de verhuurder.
c. "Photobooth": De apparatuur, inclusief accessoires, die wordt verhuurd voor het maken van foto's en het afdrukken van fotostrips.

Huurperiode
a. De huurperiode begint op afgesproken datum en tijd welke per mail bevestigd zijn, tenzij anders overeengekomen tussen de verhuurder en huurder.
b. De verhuurder zal ervoor zorgen dat de photobooth op tijd wordt afgeleverd en opgehaald volgens de overeengekomen planning.

Huurprijs en Betaling
a. De huurder stemt ermee in om de overeengekomen huurprijs te betalen volgens de betalingsvoorwaarden die zijn vastgesteld door de verhuurder.
b. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.
c. De huurder betaald €200 borg aan de verhuurder. De borg wordt terugbetaald aan de Huurder na inspectie van de photobooth en/of LED letters mits er geen schade is opgetreden.

Verantwoordelijkheden van de Huurder
a. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de photobooth en/of LED letters op een juiste en zorgvuldige manier.
b. De huurder zal de photobooth niet gebruiken voor onwettige of immorele doeleinden.
c. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de photobooth en/of LED letters tijdens de huurperiode, veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk handelen van de huurder of zijn/haar gasten.
d. De huurder zal de photobooth niet verplaatsen zonder toestemming van de verhuurder.

Aansprakelijkheid van de Verhuurder
a. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de photobooth en/of LED letters, tenzij deze schade direct het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen van de verhuurder.
b. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige technische problemen of storingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van de photobooth, zoals storingen in de afdrukapparatuur of software.

Annulering en Terugbetaling
a. In geval van annulering door de huurder zal de verhuurder geen terugbetaling doen van de reeds betaalde huurprijs, tenzij anders overeengekomen.
b. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals schade aan de photobooth, trouwtelefoon en/of LED letters of andere onverwachte gebeurtenissen. In dergelijke gevallen zal de verhuurder een volledige terugbetaling doen aan de huurder.
c. Zodra er akkoord is gegeven is de datum vastgezet. Bij annuleren worden er kosten in rekening gebracht.
6-2 maanden van tevoren: 30% van het totaalbedrag.
2 weken tot 2 maanden van tevoren: 50% van het totaalbedrag
Binnen 2 weken voor de gereserveerde datum vindt er geen restitutie plaats.


Intellectuele Eigendom
a. De verhuurder behoudt het volledige eigendom en de intellectuele eigendomsrechten van de photobooth en alle bijbehorende materialen.
b. De huurder stemt ermee in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van de verhuurder met betrekking tot de photobooth, inclusief het kopiëren, reproduceren of aanpassen van de software, foto's, ontwerpen of andere materialen.
Overmacht
a. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige vertraging, tekortkoming of nalatigheid als gevolg van omstandigheden buiten hun redelijke controle, zoals natuurrampen, brand, stakingen, oorlog, terrorisme, overheidsbeperkingen, technische storingen of andere overmachtssituaties.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
a. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.
b. In geval van een geschil tussen de verhuurder en huurder zullen beide partijen inspanningen leveren om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.


Volledige Overeenkomst
a. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder met betrekking tot de verhuur van de photobooth en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten.

Algemene Voorwaarden voor het Huren van de Trouwtelefoon

Definities
a. "Verhuurder" verwijst naar Zoeten Decoratie, de eigenaar of beheerder van de trouwtelefoon.
b. "Huurder" verwijst naar de persoon of entiteit die de trouwtelefoon huurt.
c. "Trouwtelefoon" verwijst naar de telefoon en eventuele accessoires die worden verhuurd door de Verhuurder voor het doel van gebruik tijdens de bruiloft.

Huurperiode
a. De huurperiode gaat in op de afgesproken datum van ontvangst van de trouwtelefoon door de Huurder en eindigt op de afgesproken datum van retournering.
b. De Huurder dient de trouwtelefoon op de afgesproken datum en tijd op te halen bij de Verhuurder en dient deze op de afgesproken datum en tijd terug te brengen.
c. Eventuele verlenging van de huurperiode moet vooraf worden overeengekomen tussen de Huurder en de Verhuurder en kan afhankelijk zijn van beschikbaarheid.

Huurprijs en Betaling
a. De Huurder stemt ermee in de overeengekomen huurprijs te betalen voor het huren van de trouwtelefoon.
b. De betaling van de huurprijs dient vooraf te worden voldaan bij het ophalen van de trouwtelefoon, tenzij anders overeengekomen tussen de Huurder en de Verhuurder.
c. De Verhuurder kan een borg vragen van €50,- als zekerheid voor eventuele schade of niet-terugkeer van de trouwtelefoon. De borg wordt terugbetaald aan de Huurder na inspectie van de teruggebrachte trouwtelefoon, mits er geen schade of verlies is opgetreden.

Gebruik van de Trouwtelefoon
a. De Huurder stemt ermee in de trouwtelefoon te gebruiken volgens de instructies van de Verhuurder en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
b. De Huurder is verantwoordelijk voor het veilig en zorgvuldig gebruik van de trouwtelefoon. Eventuele schade, verlies of diefstal van de trouwtelefoon tijdens de huurperiode is de verantwoordelijkheid van de Huurder en kan leiden tot kosten voor reparatie of vervanging.
c. De Huurder mag de trouwtelefoon niet onderverhuren, uitlenen, verkopen, wijzigen of overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder

d. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de trouwtelefoon. Mocht er onverhoopt geen berichten zijn opgeslagen op de telefoon dan is de verhuurder daar niet verantwoordelijk voor. 

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt de huurder in met de bepalingen en voorwaarden voor de verhuur van de photobooth en/of de verhuur van de trouwtelefoon.

E-mailen
Bellen
Instagram